Folketingets hovedopgave er
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
at vedtage love og føre kontrol med regeringen
at sikre, at lov og orden opretholdes
at sørge for, at landets love føres ud i livet

Hvilke opgaver har Folketingets ombudsmand?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
Ombudsmanden kontrollerer, at domstolene følger Folketingets love
Ombudsmanden bedømmer, om de offentlige myndigheder begår forsømmelser eller fejl
Ombudsmanden hjælper Folketinget med udarbejdelse af love

Hvornår blev Danmark i 2. verdenskrig besat af tyske tropper?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
1. September 1939
9. April 1940
22. Juni 1941

Hvilke af følgende rettigheder giver grundloven?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Grundloven sikrer alle retten til at samles og give udtryk for meninger
Grundloven sikrer alle retten til fri proces, dvs. retten til gratis at føre en sag ved domstolene
Grundloven sikrer alle ret til en bolig

Homoseksuelle kan i Danmark:
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Bo sammen, men kan ikke få papir på deres forhold
Indgå et registreret partnerskab
Blive gift i en dansk folkekirke på samme måde som heteroseksuelle

Vælges der medlemmer til Folketinget fra områder uden for Danmark?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Ja, fra Sydslesvig
Ja, fra Færøerne og Grønland
Ja, fra Island

Hvilke opgaver varetager kommunerne?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
De har ansvar for bl.a. gymnasier og politi
De har ansvar for bl.a. hospitaler
De har ansvar for bl.a. folkeskolen og ældreplejen

Danmarks konge fra 1588 til 1648 er især kendt for at have opført en lang række af Københavns mest berømte bygninger – bl.a. Rundetaarn og Børsen. Hvad hed han?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Christian 2.
Frederik 3.
Christian 4.

Hvad er forudsætningen for, at der kan udpeges en regering?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
De partier, der indgår i regeringen, skal have flertal i Folketinget
Regeringen skal have støtte fra 2/3 af folketingets medlemmer
Der er ikke noget krav om flertal – men regeringen må ikke have et flertal imod sig i Folketinget

Ved besættelsen af Danmark i 1940 krævede Tyskland,
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
at den danske regering blev afsat
at den danske regering skulle samarbejde med Tyskland
at Folketinget skulle hjemsendes

Demokratiet i Danmark er et repræsentativt demokrati. Hvad vil det sige?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
At befolkningen vælger repræsentanter til Folketinget, og at Folketinget tager beslutninger på folkets vegne
At Folketingets sammensætning vedrørende køn, alder og social baggrund svarer til befolkningen
At folketingsmedlemmerne skal spørge deres valgkreds, før de deltager i Folketingets afstemninger

Hvad hedder de fem regioner, som Danmark er opdelt i?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland
Region København og Malmø, Region Roskilde, Region Odense, Region Herning og Region Aalborg
Sjællandsregionen, Lolland-Falster Regionen, Fynsregionen, Region Jylland og Region Bornholm

Saxo skrev i slutningen af 1100-tallet en bog. Hvad handlede den om?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Dyre- og planteliv i Danmark
Sø- og handelsruter i Norden
Danmarks historie

Hvordan kan Folketinget blandt andet føre kontrol med regeringen?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Folketingsudvalg kan komme på uanmeldt besøg i ministerierne
Ministrene skal hver uge orientere folketingsudvalgene om, hvad de har lavet
Ministrene kan blive kaldt i samråd i Folketingets udvalg

Skal Danmarks dronning være medlem af den danske folkekirke?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Ja
Nej

Hvor stor er valgdeltagelsen normalt til folketingsvalgene i Danmark?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Mellem 50 og 60 % af vælgerne stemmer
Mellem 60 og 70 % af vælgerne stemmer
Mellem 80 og 90 % af vælgerne stemmer

Når der er valg til Folketinget,
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
modtager alle stemmeberettigede bosiddende i Danmark automatisk, det vil sige uden selv at bede om det, et valgkort
skal den stemmeberettigede bede den region, vedkommende bor i, om at få tilsendt et valgkort
skal den stemmeberettigede bede Folketinget om at få tilsendt et valgkort

Kan en gruppe borgere frit danne en menighed eller et trossamfund?
KATEGORI: TRO OG KIRKE
Ja, så længe de øvrige regler, der gælder i samfundet, respekteres
Nej
Ja, men den/det skal godkendes i Kirkeministeriet

Danmark er sammen med mange andre nationer medlem af NATO. Hvilket af følgende lande er også medlem?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Tyrkiet
Rusland
Ægypten

Hvor mange års undervisningspligt er der i Danmark?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
7 år
9 år
11 år

Hvilket politisk parti, der i særlig grad varetog bøndernes interesser, blev dannet i 1870?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Venstre
Socialdemokratiet
Socialistisk Folkeparti

I hvilken landsdel ligger Århus?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Jylland
Fyn
Sjælland

Danmarkshistoriens bedst kendte billedhugger levede fra 1770 til 1844, og i København blev der bygget et museum til hans skulpturer. Hvad hed han?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Vilhelm Bissen
C.W. Eckersberg
Bertel Thorvaldsen

Hvis interesser repræsenterer DA?
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
Arbejdsgivernes
Lønmodtagernes
De selvstændig erhvervsdrivendes

Hvor mange medlemmer har Folketinget?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
145
179
192

Hvad medførte reformationen blandt andet i Danmark?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Den katolske kirkes position i Danmark blev styrket
Danmark blev protestantisk
Der blev bygget flere klostre i Danmark

Hvilken trosretning er den næststørste i Danmark?
KATEGORI: TRO OG KIRKE
Jødedommen
Katolicismen
Islam

Hvilken by er Danmarks største?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Århus
København
Odense

I 1970’erne opstod en række græsrodsbevægelser med forskellige mål. En af de markante mærkesager var:
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
modstand mod atomkraft
indførelse af et fælleseuropæisk militær
flere kolonihaver i storbyerne

Hvilke af følgende lande indgår i det danske rigsfællesskab?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Danmark, Færøerne og Grønland
Danmark, Grønland og Island
Danmark, Færøerne og Island

Hvad hedder det danske parlament?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Landstinget
Folketinget
Overhuset

Var Asger Jorn:
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Opdagelsesrejsende
Videnskabsmand
Kunstmaler

Hvor længe kan politiet tilbageholde en person, der er anholdt, før personen stilles for en dommer?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 24 timer
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 1 uge
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 3 uger

Hvad hedder det danske nationalflag?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
Dannebrog
Dannevang
Dannevirke

Hvad er NATO?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
En international økonomisk sammenslutning
En international forsvarsalliance
En international sammenslutning, der arbejder for økonomisk udvikling i resten af verden

Hvad hedder det nordiske samarbejdsorgan, der varetager samarbejdet mellem de nordiske parlamenter?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Norden
Nordisk Råd
FN

Hvornår blev Danmark (bortset fra Bornholm) befriet fra den tyske besættelse?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
9. april 1940
29. august 1943
5. maj 1945

For at kunne vælges til medlem af Folketinget skal man mindst være
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
18 år
20 år
24 år

Når der afholdes valg til Folketinget,
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
har alle vælgere pligt til at stemme
må den enkelte vælger selv afgøre, om han eller hun ønsker at stemme
har alle, der er medlem af et politisk parti, pligt til at stemme, mens andre vælgere selv må afgøre, om de ønsker at stemme

Hvilke lande udgør tilsammen de nordiske lande?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland samt de selvstyrende områder Grønland, Færøerne og Åland
Danmark, Grønland og Færøerne
Danmark, Island og Estland