Hvilken trosretning er den næststørste i Danmark?
KATEGORI: TRO OG KIRKE
Jødedommen
Katolicismen
Islam

Hvad kaldes sange fra middelalderen, som ofte handler om riddere og andre fra adelsmiljøet ?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Kongeviser
Bondeviser
Folkeviser

Adam Oehlenschläger skrev i 1819 et digt, som senere blev Danmarks nationalsang. Hvad hedder nationalsangen?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
I Danmark er jeg født
Jeg ved, hvor der findes en have så skøn
Der er et yndigt land

Hvilken religion blev indført i Danmark i slutningen af 900-tallet af kong Harald Blåtand?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Troen på Odin og Thor
Kristendommen
Jødedommen

Hvilken tro bygger den danske folkekirke på?
KATEGORI: TRO OG KIRKE
Den protestantiske (evangelisk-lutherske) tro
Den katolske tro
Den jødiske tro

Var Tycho Brahe:
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Videnskabsmand
Kunstmaler
Forfatter

Hvad hedder den halvø, som udgør én af Danmarks landsdele?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Jylland
Langeland
Sjælland

Når der er valg til Folketinget,
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
modtager alle stemmeberettigede bosiddende i Danmark automatisk, det vil sige uden selv at bede om det, et valgkort
skal den stemmeberettigede bede den region, vedkommende bor i, om at få tilsendt et valgkort
skal den stemmeberettigede bede Folketinget om at få tilsendt et valgkort

Hvad hedder den internationale forsvarsalliance, som Danmark har været medlem af siden 1949?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Warszawa-pagten
NATO
Vestunionen

Hvorfor kaldes folketingsvalget i 1973 ”Jordskredsvalget”?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Fordi mange nye partier kom i Folketinget
Fordi der var en meget høj valgdeltagelse
Fordi der efter 10 år med samme regering kom en ny regering

Grønland og Færøerne har i dag hjemmestyre. Hvilke af følgende sagsområder hører ikke under hjemmestyret?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
Uddannelsesområdet
Sundhedsområdet
Det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område

Hvad hedder de fem regioner, som Danmark er opdelt i?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland
Region København og Malmø, Region Roskilde, Region Odense, Region Herning og Region Aalborg
Sjællandsregionen, Lolland-Falster Regionen, Fynsregionen, Region Jylland og Region Bornholm

Hvor stor er valgdeltagelsen normalt til folketingsvalgene i Danmark?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Mellem 50 og 60 % af vælgerne stemmer
Mellem 60 og 70 % af vælgerne stemmer
Mellem 80 og 90 % af vælgerne stemmer

Hvilket politisk parti, der i særlig grad varetog bøndernes interesser, blev dannet i 1870?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Venstre
Socialdemokratiet
Socialistisk Folkeparti

Hvor ofte skal der ifølge grundloven afholdes folketingsvalg?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Mindst hvert andet år
Mindst hvert fjerde år
Mindst hvert sjette år

Er det lovligt i Danmark at forskelsbehandle en person på grund af køn?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Ja
Nej

Hvordan kan Folketinget blandt andet føre kontrol med regeringen?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Folketingsudvalg kan komme på uanmeldt besøg i ministerierne
Ministrene skal hver uge orientere folketingsudvalgene om, hvad de har lavet
Ministrene kan blive kaldt i samråd i Folketingets udvalg

Hvor stor en andel af kvinderne i den erhvervsaktive alder i Danmark er tilknyttet arbejdsstyrken?
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
Ca. 25 %
Ca. 50 %
Ca. 75 %

Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
12 år
15 år
18 år

Hvilke af følgende rettigheder giver grundloven?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Grundloven sikrer alle retten til at samles og give udtryk for meninger
Grundloven sikrer alle retten til fri proces, dvs. retten til gratis at føre en sag ved domstolene
Grundloven sikrer alle ret til en bolig

Ved besættelsen af Danmark i 1940 krævede Tyskland,
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
at den danske regering blev afsat
at den danske regering skulle samarbejde med Tyskland
at Folketinget skulle hjemsendes

I hvilken by ligger Christiansborg?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Odense
København
Århus

Hvem kan blive medlem af et folketingsudvalg?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Enhver borger
Embedsmænd, der er ansat i et ministerium
Medlemmer af Folketinget

Er Folketingets møder åbne for offentligheden?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Ja
Nej
Ja, men kun for medlemmer af et parti

Danmarks konge fra 1588 til 1648 er især kendt for at have opført en lang række af Københavns mest berømte bygninger – bl.a. Rundetaarn og Børsen. Hvad hed han?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Christian 2.
Frederik 3.
Christian 4.

Hvor mange lande er pr. 1. januar 2007 medlem af EU?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
15
27
35

Hvad er forudsætningen for, at der kan udpeges en regering?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
De partier, der indgår i regeringen, skal have flertal i Folketinget
Regeringen skal have støtte fra 2/3 af folketingets medlemmer
Der er ikke noget krav om flertal – men regeringen må ikke have et flertal imod sig i Folketinget

Hvem har forældremyndigheden over to gifte personers fælles børn?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Moderen
Faderen
Moderen og faderen har fælles forældremyndighed

Hvilken lovsamling, der fik stor betydning for dansk lov, blev skabt i middelalderen?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Københavns Lov
Jyske Lov
De fynske love

Hvilke offentlige myndigheder har ret til at udskrive skat?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
Det har staten og kommunerne
Det har kun staten
Det har staten, regionerne og kommunerne

Ved hvilket af følgende valg i Danmark er valgdeltagelsen normalt lavest?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Ved valg til Folketinget
Ved valg til kommunalbestyrelser og regionsråd
Ved valg til Europa-Parlamentet

Hvilke lande grundlagde EF i 1950’erne?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Tyskland
Danmark, Irland og Storbritannien
Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige

Hvilket parti blev dannet i 1905 af udbrydere fra partiet Venstre?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Det Radikale Venstre
Det Konservative Folkeparti
Kristeligt Folkeparti

Hvordan afgives en stemme på afstemningsstedet på valgdagen ved et folketingsvalg i Danmark?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Der udleveres en blank stemmeseddel, hvorpå man skal skrive navnet på den kandidat eller det parti, som man ønsker at stemme på
Man skal oplyse, hvorledes man ønsker at stemme, til de valgforordnede, der herefter noterer dette
Man får en stemmeseddel med navnene på de opstillede partier og kandidater, hvor man skal sætte et kryds ud for det parti eller den kandidat, man ønsker at stemme på

Er det lovligt i Danmark at forskelsbehandle en person på grund af race eller etnisk oprindelse?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Ja
Nej

Hvem underskriver en lov?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Dronningen og en minister
Statsministeren
Justitsministeren

Hvilket år blev stavnsbåndet, der blandt andet forhindrede fæstebønder i at flytte fra deres hjemegn, ophævet?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
1388
1588
1788

Hvis interesser repræsenterer DA?
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
Arbejdsgivernes
Lønmodtagernes
De selvstændig erhvervsdrivendes

Hvilken by er Danmarks næststørste?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Århus
København
Odense

I 1864 afstod Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hvorfor?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Danmark tabte krigen mod kongeriget Hannover
Danmark tabte krigen mod Preussen (Tyskland) og Østrig
Danmark ville ikke længere inkludere tysktalende områder