Der har de seneste år været politisk debat om velfærdssamfundets fremtid, og der blev i 2006 indgået en stor politisk velfærdsaftale om arbejdsmarkedet og pensionsalderen. Hvorfor har der været debat om velfærdssamfundets fremtid?
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
Fordi EU har stillet krav om, at indkomstskatten skal sænkes
Fordi der i de kommende år gradvist vil blive flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder
Fordi der i den kommende periode vil være mange børn, der kræver skolegang og uddannelse

Hvor stor er valgdeltagelsen normalt til folketingsvalgene i Danmark?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Mellem 50 og 60 % af vælgerne stemmer
Mellem 60 og 70 % af vælgerne stemmer
Mellem 80 og 90 % af vælgerne stemmer

Kan udenlandske statsborgere have valgret ved kommunalvalg og regionalvalg?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
Ja, hvis de enten er statsborgere i et EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark, på Færøerne eller i Grønland i de sidste tre år forud for valgdagen
Nej

Var Vilhelm Hammershøi:
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Kunstmaler
Videnskabsmand
Opdagelsesrejsende

Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
Højesteret
Landsretten
Danmarks Øverste Domstol

Hvilken dansk politiker valgte at gå af som statsminister dagen efter EF-afstemningen i 1972?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Thorvald Stauning
Poul Schlüter
Jens Otto Krag

Hvornår fik kvinder i Danmark adgang til fri abort?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
i 1950’erne
i 1970’erne
i 1990’erne

Hvilken tro bygger den danske folkekirke på?
KATEGORI: TRO OG KIRKE
Den protestantiske (evangelisk-lutherske) tro
Den katolske tro
Den jødiske tro

Hvilken organisation stod bag udarbejdelsen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i 1950?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Europarådet
NATO
WTO

Var Asger Jorn:
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Opdagelsesrejsende
Videnskabsmand
Kunstmaler

Hvor længe kan politiet tilbageholde en person, der er anholdt, før personen stilles for en dommer?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 24 timer
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 1 uge
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 3 uger

Karen Blixen er en af Danmarks mest kendte forfattere. Hvilken af følgende bøger har Karen Blixen skrevet?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Frøken Smillas fornemmelse for sne
Den afrikanske farm
Mit hjem i Rungsted

Adam Oehlenschläger skrev i 1819 et digt, som senere blev Danmarks nationalsang. Hvad hedder nationalsangen?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
I Danmark er jeg født
Jeg ved, hvor der findes en have så skøn
Der er et yndigt land

Den danske grundlovsdag fejres
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Hvert år den 1. maj
Hvert år den 15. maj
Hvert år den 5. juni

Hvad står betegnelsen ”Blomsterbørn” for?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
En del af ungdomskulturen i 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne
Børn, som går i skovbørnehave
Personer, som samler på tørrede blomster

Hvad hedder Danmarks nuværende monark og statsoverhoved?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
Dronning Dagmar
Dronning Margrethe 1.
Dronning Margrethe 2.

Offentlighedsloven indeholder regler om,
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
at alle har lov til at opholde sig på offentlige strande og i offentlige skove
borgernes og pressens adgang til at se dokumenter mv., som offentlige myndigheder har liggende
ordensreglerne for ophold på offentlige områder

Til medlem af Folketinget
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
kan en person kun vælges for én valgperiode
kan en person genvælges for flere valgperioder

Hvilken EU-traktat stemte den danske befolkning nej til i 1992?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Rom-traktaten
Paris-traktaten
Maastricht-traktaten

Hvad hedder broen, der forbinder Fyn og Sjælland?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Lillebæltsbroen
Storebæltsbroen
Øresundsbron

Danmark er sammen med mange andre nationer medlem af NATO. Hvilket af følgende lande er også medlem?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Tyrkiet
Rusland
Ægypten

I hvilken landsdel ligger Århus?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Jylland
Fyn
Sjælland

Hvornår blev enevælden indført i Danmark?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
1160
1360
1660

Til hvilket af følgende lande har Danmark en landegrænse?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Norge
Tyskland
Storbritannien

Hvad hedder den halvø, som udgør én af Danmarks landsdele?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Jylland
Langeland
Sjælland

Grundloven bestemmer, at magten i Danmark er tredelt. Det betyder, at magten er fordelt mellem:
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
En lovgivende, en udøvende og en dømmende magt
Dronningen, Folketinget og EU
Dronningen, regeringen og den dømmende magt

Hvilket parti blev dannet i 1959 af en gruppe personer, der forlod Danmarks Kommunistiske Parti DKP?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
VS – Venstresocialisterne
SF – Socialistisk Folkeparti
Retsforbundet

Er Folketingets møder åbne for offentligheden?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Ja
Nej
Ja, men kun for medlemmer af et parti

Under anden verdenskrig levede der ca. 8.000 jøder i Danmark, før jødeforfølgelserne satte ind. Hvad skete der med de fleste danske jøder i 1943?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
De fleste danske jøder blev ført til koncentrationslejre i Tyskland
De fleste danske jøder flygtede til Sverige
De fleste danske jøder flygtede til Storbritannien

Hvilken lampe er tegnet af arkitekten Poul Henningsen?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Le Klint-lampen
PH-lampen
P. Henningsens natlampe

I 1901 blev der gennemført et parlamentarisk ”systemskifte” (parlamentarisme). Hvad gik det ud på?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
At regeringsmagten gik til partiet Højre
At en regering ikke kunne regere imod et flertal i Folketinget
At der kun kunne udskrives valg hvert fjerde år

Hvilke krav stilles for, at man kan stemme ved et folketingsvalg?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Man skal betale skat og have dansk indfødsret
Man skal have dansk indfødsret, have fast bopæl i Danmark, på Færøerne eller i Grønland, være fyldt 18 år og være myndig
Man skal være ustraffet og have fast bopæl i Danmark

Hvilket år fandt reformationen sted i Danmark?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
850
1536
1760

Kan en gruppe borgere frit danne en menighed eller et trossamfund?
KATEGORI: TRO OG KIRKE
Ja, så længe de øvrige regler, der gælder i samfundet, respekteres
Nej
Ja, men den/det skal godkendes i Kirkeministeriet

Hvilke opgaver varetager kommunerne?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
De har ansvar for bl.a. gymnasier og politi
De har ansvar for bl.a. hospitaler
De har ansvar for bl.a. folkeskolen og ældreplejen

Hvilken lovsamling, der fik stor betydning for dansk lov, blev skabt i middelalderen?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Københavns Lov
Jyske Lov
De fynske love

Borgerne i EU’s medlemslande vælger ved direkte valg medlemmerne af:
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Europa-Kommissionen
Rådet for Den Europæiske Union
Europa-Parlamentet

Hvilke særlige rettigheder opnår godkendte menigheder og trossamfund uden for folkekirken?
KATEGORI: TRO OG KIRKE
De opnår ret til at registrere fødsler og navngivning
De opnår ret til, på lige fod med folkekirken, at få staten til at opkræve deres kirkeskat
De opnår ret til at foretage vielser med juridisk gyldighed

Ved besættelsen af Danmark i 1940 krævede Tyskland,
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
at den danske regering blev afsat
at den danske regering skulle samarbejde med Tyskland
at Folketinget skulle hjemsendes

Hvilket år blev stavnsbåndet, der blandt andet forhindrede fæstebønder i at flytte fra deres hjemegn, ophævet?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
1388
1588
1788