Borgerne i EU’s medlemslande vælger ved direkte valg medlemmerne af:
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Europa-Kommissionen
Rådet for Den Europæiske Union
Europa-Parlamentet

Offentlighedsloven indeholder regler om,
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
at alle har lov til at opholde sig på offentlige strande og i offentlige skove
borgernes og pressens adgang til at se dokumenter mv., som offentlige myndigheder har liggende
ordensreglerne for ophold på offentlige områder

Er det en betingelse for at blive udnævnt som minister, at vedkommende er medlem af Folketinget?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Ja
Nej

Hvornår blev Danmarks Radios tv-monopol brudt?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
1950’erne
1960’erne
1980’erne

Hvornår blev enevælden indført i Danmark?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
1160
1360
1660

Hvilken dansk politiker valgte at gå af som statsminister dagen efter EF-afstemningen i 1972?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Thorvald Stauning
Poul Schlüter
Jens Otto Krag

Danmarkshistoriens bedst kendte billedhugger levede fra 1770 til 1844, og i København blev der bygget et museum til hans skulpturer. Hvad hed han?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Vilhelm Bissen
C.W. Eckersberg
Bertel Thorvaldsen

Vælges der medlemmer til Folketinget fra områder uden for Danmark?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Ja, fra Sydslesvig
Ja, fra Færøerne og Grønland
Ja, fra Island

En af de mest kendte danske videnskabsmand er Niels Bohr. Hvad fik han Nobelprisen for i 1922?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Måling af lysets hastighed
Model for atomers opbygning
Teori om jordens magnetfelt

Hvis interesser repræsenterer DA?
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
Arbejdsgivernes
Lønmodtagernes
De selvstændig erhvervsdrivendes

Til medlem af Folketinget
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
kan en person kun vælges for én valgperiode
kan en person genvælges for flere valgperioder

Island hørte i flere hundrede år under Danmark. I hvilket år løsrev det sig fra Danmark?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
1802
1944
1984

Var Asger Jorn:
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Opdagelsesrejsende
Videnskabsmand
Kunstmaler

Hvad kaldes fællesskabet, der består af Danmark, Grønland og Færøerne?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
Landsfællesskabet
Nationsfællesskabet
Rigsfællesskabet

Hvad hedder det nordiske samarbejdsorgan, der varetager samarbejdet mellem de nordiske parlamenter?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Norden
Nordisk Råd
FN

Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
12 år
15 år
18 år

Andelsbevægelsen betød, at landmændene sikrede sig kontrollen med både produktion og afsætning af deres varer. Hvornår blev andelsbevægelsen grundlagt i Danmark?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
I anden halvdel af 1600-tallet
I anden halvdel af 1800-tallet
I anden halvdel af 1900-tallet

Hvem kan overvære retssager ved domstolene?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
Alle – dog ikke hvis retssagen holdes for lukkede døre
De personer, der er indkaldt som vidner eller er i familie med den anklagede
Alle, der er godkendt af politiet

Hvilket af følgende lande er medlem af EU?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Rusland
Island
Sverige

I 1980’erne og 1990’erne kom der mange flygtninge til Danmark fra især?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Mellemøsten, Sri Lanka, Somalia og Balkan
Sydamerika og Sydafrika
Vietnam, Kina og Thailand

Danmark er sammen med mange andre nationer medlem af NATO. Hvilket af følgende lande er også medlem?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
Tyrkiet
Rusland
Ægypten

Hvor stor er valgdeltagelsen normalt til folketingsvalgene i Danmark?
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
Mellem 50 og 60 % af vælgerne stemmer
Mellem 60 og 70 % af vælgerne stemmer
Mellem 80 og 90 % af vælgerne stemmer

Hvorfor kaldes folketingsvalget i 1973 ”Jordskredsvalget”?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Fordi mange nye partier kom i Folketinget
Fordi der var en meget høj valgdeltagelse
Fordi der efter 10 år med samme regering kom en ny regering

Hvor stor en andel af kvinderne i den erhvervsaktive alder i Danmark er tilknyttet arbejdsstyrken?
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
Ca. 25 %
Ca. 50 %
Ca. 75 %

Der har de seneste år været politisk debat om velfærdssamfundets fremtid, og der blev i 2006 indgået en stor politisk velfærdsaftale om arbejdsmarkedet og pensionsalderen. Hvorfor har der været debat om velfærdssamfundets fremtid?
KATEGORI: DANSK ØKONOMI OG DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND
Fordi EU har stillet krav om, at indkomstskatten skal sænkes
Fordi der i de kommende år gradvist vil blive flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder
Fordi der i den kommende periode vil være mange børn, der kræver skolegang og uddannelse

Hvor længe kan politiet tilbageholde en person, der er anholdt, før personen stilles for en dommer?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 24 timer
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 1 uge
Den anholdte skal stilles for en dommer inden for 3 uger

Hvad hedder farvandet mellem Sjælland og Fyn?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Øresund
Storebælt
Lillebælt

Hvor gammel skal en borger mindst være for at kunne have valgret ved kommunalvalg og regionalvalg?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
18 år
20 år
22 år

Hvem har forældremyndigheden over to gifte personers fælles børn?
KATEGORI: RETTIGHEDER OG PLIGTER
Moderen
Faderen
Moderen og faderen har fælles forældremyndighed

Hvad medførte reformationen blandt andet i Danmark?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Den katolske kirkes position i Danmark blev styrket
Danmark blev protestantisk
Der blev bygget flere klostre i Danmark

Når der er valg til Folketinget,
KATEGORI: GRUNDLOV, STYREFORM OG FOLKETING
modtager alle stemmeberettigede bosiddende i Danmark automatisk, det vil sige uden selv at bede om det, et valgkort
skal den stemmeberettigede bede den region, vedkommende bor i, om at få tilsendt et valgkort
skal den stemmeberettigede bede Folketinget om at få tilsendt et valgkort

Hvilket sprog har især påvirket udviklingen af det danske sprog?
KATEGORI: KULTUR OG TRADITIONER
Tysk
Fransk
Nederlandsk

Hvor mange medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne?
KATEGORI: KONGEHUS, FLAG, RIGSFÆLLESSKAB OG ISLAND
Ingen medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne
I alt fire medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne
I alt otte medlemmer af Folketinget vælges i Grønland og på Færøerne

Hvad hedder de fem regioner, som Danmark er opdelt i?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland
Region København og Malmø, Region Roskilde, Region Odense, Region Herning og Region Aalborg
Sjællandsregionen, Lolland-Falster Regionen, Fynsregionen, Region Jylland og Region Bornholm

Hvor mange kommuner er der i Danmark?
KATEGORI: KOMMUNER OG REGIONER OG OPGAVEFORDELING MV.
5
98
179

Hvad betød tabet af Slesvig og Holsten i 1864 blandt andet?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Den danske statskasse gik bankerot
Det blev forbudt at tale tysk i Danmark
Danmark mistede 1/3 af sit territorium

Hvilke af følgende lande indgår i det danske rigsfællesskab?
KATEGORI: DANSK GEOGRAFI OG BEFOLKNING
Danmark, Færøerne og Grønland
Danmark, Grønland og Island
Danmark, Færøerne og Island

Hvilke opgaver har Folketingets ombudsmand?
KATEGORI: RET OG DOMSTOL
Ombudsmanden kontrollerer, at domstolene følger Folketingets love
Ombudsmanden bedømmer, om de offentlige myndigheder begår forsømmelser eller fejl
Ombudsmanden hjælper Folketinget med udarbejdelse af love

Hvilken afstemning endte med et ja i 1986?
KATEGORI: DANSK HISTORIE OG KULTUR
Afstemningen om EF-pakken
Afstemningen om EU’s østudvidelse
Afstemningen om December-pakken

Hvor mange lande er pr. 1. januar 2007 medlem af EU?
KATEGORI: DANMARK OG OMVERDENEN
15
27
35